Najbližšie debničku doručíme:
/ / / /
Objednávky prijímame do:
Váš košík je prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽom internetovej stránky je:

Vydarena s.r.o.
Vrbická 1883/24
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 48106127
DIČ: 2120049074

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci vykonaním objednávky produktu na internetovej stránke www.liptovskadebnicka.sk potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba “obchodné podmienky”) pre dodanie tovaru predávajúcim.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou kúpnou zmluvou v tomto prípade je objednávka vytvorená kupujúcim na www.liptovskadebnicka.sk. Rozmery, váha, objem a ostatné údaje uvedené na webových stránkach predávajúceho sú údaje poskytnuté predávajúcím. Tieto údaje sú informačné pre zákazníka.

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovary iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky.

Miesto plnenia

Miestom plnenia sú priestory, kde predávajúci odovzdá tovar priamo kupujúcemu.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej rezervácie je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Formulár obsahuje najmä informácie o

  • objednanom tovare
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny
  • informácie o kupujúcom - meno, priezvisko, adresa dodania, adresa fakturácie a kontakt

Uskutočnením objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho.

Cena a platba

Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok pestovateľmi.

Kupujúci si pri objednaní tovaru určuje spôsob platby a to v hotovosti alebo bankovým prevodom.

Pri platbe v hotovosti je cena uhradená priamo pri preberaní tovaru, pričom kupujúcemu bude poskytnutí doklad o zaplatení.

Pri platbe prevodom bude kúpna cena považovaná za uhradenú iba po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho v stanovenom termíne. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať pred zaplatením faktúry avšak je povinný uhradiť faktúru pred dňom splatnosti faktúry tj 3 pracovné dni. K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.

V prípade ak predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru kupujúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom, v hotovosti ... atď.)

Kupujúci si pri objednávke má možnosť zvoliť možnosť dodania tovaru v drevenej debničke za ktorú platí 20e alebo papierovej taške (cena za ks je 0,50 EUR).

Dopravné podmienky

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho. Výdajným časom debničiek je predom určený jeden deň v týždni o ktorom je kupujúci informovaný.

Vybraný tovar po dohode s predávajúcim možno doručiť na adresu určenú kupujúcim za podmienok ustanovujúcich danými obchodnými podmienkami

Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Prebratím tovaru kupujúcim, kupujúci potvrdzuje, že dodaný Tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

V prípade ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený si zariadiť vydvihnutie debničky v inom čase. Avšak predávajúci už nezodpovedá za kvalitu tovaru alebo iné škody na tovare, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedoručenia v stanovenom čase podľa kúpnej zmluvy.

Osobný odber tovaru priamo na adrese predávajúceho je možný iba po predchádzajúcom dohovore.

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. V zmysle zákona je platná iba písomná reklamácia. Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie predajcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č.136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje získané od kupujúceho tretím osobám, a že tieto budú slúžiť iba ako dôverné pre internú potrebu predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Záverečné ustanovenia

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň uskutočnenia objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 01.05.2022